วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ความหมายของทัศนศิลป์

ทัศนศิลป์  เป็นส่วนหนึ่งของวิจิตรศิลป์  ซึ่งเป็นศิลปะที่เน้นคุณค่าทางด้านจิตใจและอารมณ์เป็นสำคัญ
       ทัศนศิลป์  มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษว่า Visual Art  หมายถึง  ศิลปะที่มองเห็น  หรือศิลปะที่สามารถสัมผัส  รับรู้  ชื่นชมด้วยประสาทตา สัมผัสจับต้องได้  และกินเนื้อที่ในอากาศ
       ทัศนศิลป์  แบ่งออกเป็น  3  ประเภท  ได้แก่  จิตรกรรม  ประติมากรรม  และสถาปัตยกรรม
 1.จิตรกรรม (Painting)  หมายถึง  การวาดภาพ  ระบายสี  
          ประกอบด้วย
          จิตรกรรมวาดเส้น (Drawing)
          จิตรกรรมสีเดียว (Monochrome Painting)
          และจิตรกรรมหลายสี (Multi-Colour Painting)

      เป็นการถ่ายทอดความงามและความรู้สึกนึกคิดลงบนพื้นระนาบ 2 มิติ
      โดยใช้เส้น  รูปร่าง  รูปทรง  สี  แสง  เงา  ฯลฯ  สร้างสรรค์ให้เกิดภาพลวงตา  มีความตื้น-ลึก  ระยะใกล้-ไกล
      มองเห็นเป็นภาพ 3 มิติ  เราเรียกผู้สร้างสรรค์งานจิตรกรรมว่า 
"จิตรกร"2.ประติมากรรม (Sculpture)  หมายถึง การปั้น แกะสลัก หรือหล่อขึ้นเป็นรูป เป็นการถ่ายทอดความงามและความรู้สึกนึกคิด เป็นรูปทรง 3 มิติ  ด้วยวัสดุที่สามารถแปรรูปด้วยการปั้นหรือแกะสลัก  เช่น  ขี้ผึ้ง ดินน้ำมัน ดินเหนียว ปูนปลาสเตอร์ แกะสลัก จากวัสดุต่าง ๆ เช่น  ไม้  หิน  เป็นต้น  หรือการหล่อ  เชื่อม  ปะติดด้วยแผ่นโลหะเป็นรูปทรงต่าง ๆ  รูปปั้น  แกะสลัก  และรูปหล่อทั่ว ๆ ไป เรียกว่า "ประติมากรรม"  ส่วนรูปปั้น  แกะสลัก  และรูปหล่อที่เกี่ยวกับศาสนา  เช่น  พระพุทธรูป  เรียกว่า  "ปฏิมากรรม"  เราเรียกผู้สร้างสรรค์ งานประติมากรรมว่า  "ประติมากร"

  3.สถาปัตยกรรม (Architecture)  หมายถึง  การออกแบบก่อสร้างอาคาร  สะพาน  ทางด่วน  และอุโมงค์รถไฟใต้ดิน (Subway)  
          การออกแบบตกแต่งบริเวณและออกแบบผังเมือง  รวมถึงภูมิสถาปัตย์  

          เราเรียกผู้สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมว่า "สถาปนิก"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น